Day: April 27, 2021

ขั้นตอนกระบวนการขนส่งจีนไทย

วิธีการขนส่งจีนไทยทางอากาศวิธีการขนส่งจีนไทยทางอากาศ

สำหรับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศสามารถกระทำได้ในหลายช่องทางทั้งทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ ซึ่งวิธีการและขั้นตอนก็จะมีความแตกต่างกันออกไป การจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ ให้ความสำคัญกับความรวดเร็วและความชำนาญในตัวสินค้า โดยเฉพาะสินค้า ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทย่อยสามารถให้บริการจัดส่งสินค้าแบบเร่งด่วนภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นที่ถูกใจสำหรับผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก วันนี้จะพามาเจาะลึกถึงขั้นตอนกระบวนการขนส่งจีนไทยทางอากาศกันเลย เริ่มจากผู้นำเข้าจัดหาบริษัทชิปปิ้งเป็นตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแล้วส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าสำหรับเดินพิธีการศุลกากรและศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องแล้วทำการตัดบัญชีใบขนสินค้าในระบบ Manifest (บัญชีสินค้าสำหรับอากาศยาน) จากนั้นศุลกากรจะออกเลขที่ใบขนสินค้าและผู้นำเข้าเป็นผู้ทำการชำระค่าภาษีอากร เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนด จากนั้นผู้นำเข้าจึงทำการติดต่อคลังสินค้าเพื่อรับของ เมื่อศุลกากรได้อัพเดทวันส่งมอบและปรับสถานะใบขนสินค้าเป็น ‘ส่งมอบแล้ว’ ผู้นำเข้าจึงนำสินค้าออกจากอารักขาศุลกากรและทำการขนส่งต่อไป สำหรับเอกสารที่จะต้องเตรียมสำหรับการขนส่งจีนไทย มีดังนี้  Airway Bill: แอกสารกำกับสินค้าโดยมีหลักฐานในการขนส่งสินค้า เป็นสัญญาการขนส่งสินค้าระหว่างผู้ส่งออกกับผู้ทำการขนส่งโดยมีผู้รับสินค้าเป็นบุคคลที่สาม สัญญานี้จะระบุตั้งแต่จุดที่รับ สินค้า